Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Νίκος Αντωνακάκης: Σε κίνδυνο οι αυτοκινητιστές, προς διάλυση οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες και εν γένει οι Οδικές Μεταφορές στην Ελλάδα

Κυριακή, 05 Ιανουαρίου 2020 11:31

Να επαναφέρει το φορολογικό καθεστώς τόσο των ΙΜΕ ΕΠΕ όσο και των των αυτοκινητιστών ως ίσχυαν μέχρι 31/12/2013 τουλάχιστον ως σήμερα και ταυτόχρονα να αναγνωρίζονται όλες οι δαπάνες των αυτοκινήτων στο ΑΦΜ για το οποίο έχουν εκδοθεί τα παραστατικά και εφόσον αφορούν πραγματικές δαπάνες , αφού δεν τίθεται θέμα φοροδιαφυγής αλλά μόνο τυπικά σφάλματα με ευθύνη και του κράτους που σε αντίθετη περίπτωση οδηγούν σε άδικη-διπλή φορολόγηση και υπέρογκα πρόστιμα άνευ ουσίας ζητά με την επιστολη του απο το Υπουργείο Οικονομικών ο Νικος Αντωνακακης.

Είμαστε κράτος δικαίου και πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι αδύνατο να φορολογηθούν από την χρήση 2014 οι ΙΜΕ ΕΠΕ ως νομικά πρόσωπα καθώς ταυτόχρονα δημιουργείται πρόβλημα και στην φορολογία των ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων τονιζει το γνωστο στελεχος της ΝΔ ξεκαθαριζοντας πως αν όλοι για το θέμα αυτό είχαν καταλάβει λάθος (λογιστές , φοροτεχνικοί, επαγγελματίες , Υπουργείο Οικονομικών ) πρέπει να ξαναδούμε το θεμα να το διορθώσουμε και όχι να τιμωρήσουμε εν τέλει τους αυτοκινητιστές.

Για το θεμα αυτό ο Νικος Αντωνακάκης προτείνει το Υπουργείο Οικονομικών να αναλάβει πρωτοβουλία και να προχωρήσει σε διαβούλευση με τις ομοσπονδίες ΦΔΧ και τους Φοροτεχνικούς για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων πριν διαλυθούν οι αυτοκινητιστές και εν γένει οι Ελληνικές οδικές Μεταφορες.

 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής που κοινοποιειτε και στο Υπουργείο Μεταφορών εχει ως ακολούθως:

 

"Κύριε Υπουργέ ,

Γνωρίζετε το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην φορολογική αντιμετώπιση τόσο των μεμονωμένων αυτοκινητιστών –ιδιοκτητών φορτηγών όσο και των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών στις οποίες αυτοί συμμετέχουν με ευθύνη και του Υπουργείου Οικονομικών τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τόσο στην φορολογία εισοδήματος όσο και στον ΦΠΑ να υπάρχει κίνδυνος για διπλή φορολόγηση , ή άδικη φορολόγηση ύστερα από φορολογικούς ελέγχους χωρίς να υπάρχει φοροδιαφυγή.

 

Ιστορική αναδρομή

Φορολογία πριν από 1/1/2014 και μετά από 1/1/2014

-Με θέμα «Φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων μεταφορικών Εταιρειών του ν.383/1976, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013» η εγκύκλιος του υπ. Οικονομικών ΔΕΑΦ Β 1137818 ΕΞ 21-10-2015 αναφέρει τα εξής:

«1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.383/1976 επιτρεπόταν η σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας (Ι.Μ.Ε.). η οποία διεπόταν από τη νομοθεσία που ισχύει για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, με ορισμένες παρεκκλίσεις.

2. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του πιο πάνω νόμου, κύριος στόχος ήταν η δημιουργία οργανωμένων αυτοκινητιστών. Για το σκοπό αυτό δόθηκε η δυνατότητα στους αυτοκινητιστές να συνεταιριστούν στα πλαίσια μια ιδιότυπης μορφής επιχείρησης, η οποία δεν περιλαμβάνεται στις γνωστές μορφές εμπορικών εταιρειών, διέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι δεν συνεισφέρεται σ’ αυτή αυτοκίνητο κατά κυριότητα ή έστω κατά χρήση, αλλά αρκεί η εισφορά από τον εταίρο μόνο του δικαιώματος εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου.

3. Οι ως άνω διατάξεις καταργήθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 3887/2010. Ωστόσο, με τις παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 δόθηκε η δυνατότητα στις μεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ως Ι.Μ.Ε. μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010, να εξακολουθούν να λειτουργούν με την ίδια νομική μορφή μέχρι 27.1.2022.

4. Όπως είχε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών του ν. 383/1976, καθώς και των μελών τους πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, τα κέρδη των Ι.Μ.Ε. φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος στο όνομα των μελών τους, επομένως το νομικό πρόσωπο των Ι.Μ.Ε. υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος χωρίς όμως να φορολογείται το ίδιο.

Συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό του ακαθάριστου εισοδήματος των Ι.Μ.Ε. υπολογίζεται το σύνολο των ακαθάριστων εισπράξεων από κόμιστρα και λοιπά έσοδα, τα οποία εισπράττουν από την εκμετάλλευση των αυτοκινήτων που ανήκουν σ’ αυτές κατά κυριότητα ή έχουν το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, πριν από την έκπτωση οποιασδήποτε δαπάνης που βαρύνει την επιχείρηση ή τα αυτοκίνητα αυτής. Για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήματος αυτών, εφόσον τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα μόνο οι δαπάνες και τα έξοδα λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως (μισθοί προσωπικού και οδηγών, ενοίκια, καύσιμα, αποσβέσεις ιδίων αυτοκινήτων, κλπ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/1995 και όχι οι δαπάνες των αυτοκινήτων των οποίων είχε το δικαίωμα εκμετάλλευσης.

Το ποσό που απομένει αποτελεί το καθαρό εισόδημα της Ι.Μ.Ε., το οποίο, αφού διαιρεθεί με τα μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου που προσδιορίζονται, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, από το μικτό βάρος των αυτοκινήτων που έχει κατά δικαίωμα εκμεταλλεύσεως ή κατά κυριότητα ή εταιρεία, διανέμεται στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής καθενός στην εταιρεία.

Στη συνέχεια, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των αυτοκινητιστών μελών της Ι.Μ.Ε., οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 383/1976 διατηρούν την ιδιότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστή και την κυριότητα του αυτοκινήτου και υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 99/1977 σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ., από το εισόδημα που λαμβάνουν από την εταιρεία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του αυτοκινήτου τους, θα εκπέσουν το σύνολο των δαπανών συντήρησης αυτού του αυτοκινήτου (έξοδα επισκευών, ανταλλακτικά, τέλη κυκλοφορίας, αποσβέσεις ιδίων αυτοκινήτων, κλπ.) που τους βαρύνει (ΠΟΛ. 1206/1993 και ΠΟΛ. 147/1978 εγκύκλιοι).

5. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4172/2013, οι οποίες ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά, ορίζεται ότι σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται, μεταξύ άλλων, οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου αυτού.»

-Εν συνεχεία το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την ΠΟΛ. 1103/12-7-2016 με τίτλο «Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του ν. 383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013» που αφορά κυρίως την Φορολογία Προστιθέμενης Αξίας από 01/01/2014.

Ανακεφαλαιώνοντας παρατηρούμε ότι έχουμε το ν. 3887/2010, που λέει ότι οι ΙΜΕ ΕΠΕ εξακολουθούν να λειτουργούν με την ίδια νομική μορφή μέχρι 27.1.2022 άρα και με το ίδιο φορολογικό καθεστώς όπως αποδέχεται και το Υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1137818 ΕΞ 21-10-2015 και με την ΠΟΛ. 1103/12-7-2016 τουλάχιστον έως 31/12/2013 με την ισχύ του Νόμου 4172/2013 στον οποίο όμως δεν αναφέρονται ρητά οι ΙΜΕ ΕΠΕ .Φαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών παίρνει θέση με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1137818 ΕΞ 21-10-2015 και με την ΠΟΛ. 1103/12-7-2016 σχετικά με το θέμα 22 μήνες και 31 μήνες αντίστοιχα μετά την εφαρμογή του Νόμου 4172/2013 ενώ οι ΙΜΕ ΕΠΕ και οι αυτοκινητιστές συνεχίζουν να λειτουργούν με το παλαιό φορολογικό καθεστώς και με το Ν.3887/2010 που προβλέπει ότι οι ΙΜΕ ΕΠΕ εξακολουθούν να λειτουργούν έως 27-1-2022.

Από έρευνα στο διαδίκτυο όσο και από οχλήσεις των ομοσπονδιών του κλάδου των ΦΔΧ καθώς και του κλάδου των λογιστών διαπιστώνουμε την σοβαρότητα του προβλήματος καθώς θεωρούμε αβάσιμη την ερμηνεία του υπ. Οικονομικών καθώς τόσο οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τις χρήσεις 2014 και 2015 έχουν υποβληθεί με το παλαιό καθεστώς χωρίς να υπάρχει φοροδιαφυγή και συνεπώς σε μια μεταβατική περίοδο υπήρξε ολιγωρία τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και της αγοράς που συνέχιζε και συνεχίζει εν πολλοίς να λειτουργεί με το παλαιό καθεστώς.

 

 

Κύριε Υπουργέ

Το υπουργείο Οικονομικών ενώ με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1137818 ΕΞ 21-10-2015 καταλήγει στα τέλη του 2015 ότι οι ΙΜΕ ΕΠΕ πρέπει να φορολογηθούν από 01/01/2014 ως νομικές οντότητες δεν κάνει καμία ανάλυση και επεξήγηση πως θα γίνει αυτό όταν τα βασικά έξοδα των αυτοκινήτων που εκμεταλλεύονται έχουν εκδοθεί στο ΑΦΜ και στο όνομα του αυτοκινητιστή

Είναι γνωστό ότι οι δαπάνες συντήρησης των αυτοκινήτων δηλαδή τα σέρβις, τα ελαστικά, οι επισκευές με τα ανταλλακτικά τους κλπ ήταν έξοδα που εμφανίστηκαν στις δηλώσεις των αυτοκινητιστών και όχι των ΙΜΕ ΕΠΕ. Τα παραστατικά δαπανών που έχουν εκδοθεί στο όνομα των αυτοκινητιστών και τα οποία έχουν περαστεί στις υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών των αντισυμβαλλομένων, πως θα περαστούν στα βιβλία των ΙΜΕ ΕΠΕ μετά την πάροδο τόσων ετών ; Ακόμα και αν τροποποιηθούν οι δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ τόσο των ΙΜΕ ΕΠΕ όσο και των αυτοκινητιστών τι θα γίνει με τις προσαυξήσεις και τα υπέρογκα πρόστιμα που αδίκως θα καταλογιστούν εξαιτίας του αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί . Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό θέμα καθώς παράλληλα με τους φορολογικούς ελέγχους που γίνονται στις ΙΜΕ ΕΠΕ ελέγχονται και οι ατομικές επιχειρήσεις των αυτοκινητιστών με συνέπεια οι δαπάνες των αυτοκινήτων να μη γίνονται δεκτές από τον φορολογικό έλεγχο ως δαπάνες του αυτοκινητιστή και ενώ τα παραστατικά δαπανών έχουν εκδοθεί στο ΑΦΜ και στο όνομα του αυτοκινητιστή. Αυτό έχει ως συνέπεια ενώ οι πραγματικές δαπάνες δεν έχουν εκπέσει από την ΙΜΕ ΕΠΕ (που με το παλαιό καθεστώς δεν φορολογείτε απλά δίνει μέρισμα στους αυτοκινητιστές για το οποίο φορολογούνται αυτοί μείον τις δαπάνες των αυτοκινήτων ) δεν αναγνωρίζονται και στον αυτοκινητιστή Για όλα τα παραπάνω προτείνουμε το Υπουργείο Οικονομικών να επαναφέρει το φορολογικό καθεστώς τόσο των αυτοκινητιστών όσο και των ΙΜΕ ΕΠΕ ως ίσχυαν μέχρι 31/12/2013 τουλάχιστον ως σήμερα και ταυτόχρονα να αναγνωρίζονται όλες οι δαπάνες των αυτοκινήτων στο ΑΦΜ για το οποίο έχουν εκδοθεί τα παραστατικά και εφόσον αφορούν πραγματικές δαπάνες , αφού δεν τίθεται θέμα φοροδιαφυγής αλλά μόνο τυπικά σφάλματα με ευθύνη και του κράτους που σε αντίθετη περίπτωση οδηγούν σε άδικη φορολόγηση , διπλή φορολόγηση και υπέρογκα πρόστιμα άνευ ουσίας.

Είμαστε κράτος δικαίου και πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι αδύνατο να φορολογηθούν από την χρήση 2014 οι ΙΜΕ ΕΠΕ ως νομικά πρόσωπα καθώς ταυτόχρονα δημιουργείται πρόβλημα και στην φορολογία των ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων.

 

Κύριε Υπουργέ

Αν όλοι για το θέμα αυτό είχαν καταλάβει λάθος (λογιστές , φοροτεχνικοί, επαγγελματίες , Υπουργείο Οικονομικών ) πρέπει να το δειτε και να το διορθώσετε και όχι να τιμωρηθούν εν τέλει τους αυτοκινητιστές. Το Υπουργείο Οικονομικών πρεπει αμεσα να αναλάβει πρωτοβουλία και να προχωρήσει σε διαβούλευση με τις ομοσπονδίες ΦΔΧ και τους Φοροτεχνικούς για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων πριν διαλυθούν οι αυτοκινητιστές και εν γένει οι Ελληνικές οδικές μεταφορές ."

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)