Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 18:21
MT MT

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου τη Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 διά ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι 50. Αναλυτικότερα:

 1. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του Άρθρου 32 παρ.γ΄, του Ν.4412/2016, για την προμήθεια υλικών απαραίτητων για την αντιμετώπισή εφαρμογής κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19.
 2. Ψήφιση όρων διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής, δημοπρασίας για την εκποίηση και περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων Δήμου Ηρακλείου με πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία.
 3. ΄Έγκριση απόφασης με αριθμό 35/2020 του Δ.Σ του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. με θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με τα αιτήματα (8) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την μεταφορά λυόμενων αιθουσών.
 6. Ανάκληση της με αριθμό 650/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» έτους 2020-21 του Δήμου Ηρακλείου.
 7. Επικύρωση πρακτικού για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
 8. Επικύρωση πρακτικού για την «Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου».
 9. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Δημιουργία ενιαίου Συστήματος ενημέρωσης επισκεπτών Δήμου Ηρακλείου (INFO point & INFO kiosks) και ανάπτυξη εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης «Ηeraklion Gastronomy».
 10. Επικύρωση 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών της με αρ.πρωτ.διακήρυξης:62613/24-07-2020 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 94439, για την υπηρεσία «Επικοινωνιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) για την Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση (ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 2014-2020)».
 11. Επικύρωση πρακτικού κατακύρωσης για το διαγωνισμό «Προμήθεια εκδόσεων περιοδικών και εντύπων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης».
 12. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2020».
 13. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς και ελέγχου δικαιολογητικών και ανάθεση της παροχής υπηρεσίας συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ.
 14. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Ηρακλείου».
 15. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για την απομάκρυνση υπόγειου τμήματος κομμένων δέντρων».
 16. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Α) Απεντομώσεις-μυοκτονίες δημοτικών χώρων & Β) καταπολέμηση πυτυοκάμπης», για το έτος 2020.
 17. Έγκριση διενέργειας, τρόπου, όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια εορταστικού φωτισμού και διάκοσμου 2020 Δήμου Ηρακλείου.
 18. Έγκριση διενέργειας, τρόπου, όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού Δήμου Ηρακλείου»
 19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης & 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Φορτέτσα)».
 20. Έγκριση 5ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διανοίξεις και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων».
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Φορτέτσα).
 22. Αίτηση παράτασης σύμβασης για την «Υπηρεσία απολύμανσης Δημοτικών Κτιρίων και χώρων για αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
 23. Έγκριση της παράτασης του έργου: «Χρωματισμοί Σχολικών κτιρίων Δ.Η.».
 24. Παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου : «Διαμόρφωση τμήματος της οδού Ψαρομηλίγκων, έως την συμβολή της με τις οδούς Μιχελιδάκη και Βουρβάχων».
 25. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την εκμίσθωση του καταστήματος 2 που βρίσκεται στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ηρακλείου.
 26. Έγκριση αιτήματος ένταξης του Δήμου Ηρακλείου για την αποδοχή της συμμετοχής του στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
 27. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Πανεπιστημίου Κρήτης, για την ανάπτυξη δικτύου απινιδωτών, με σκοπό την ασφάλεια και προστασία των δημοτών, κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Ηρακλείου.
 28. Ορισμός μελών της επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής Συγκοινωνιακού Έργου και των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης-Επίλυσης Διαφορών.
 29. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών ΄Έργων και Μελετών.
 30. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου περιοχής ιστορικού κέντρου Δήμου Ηρακλείου».
 31. Έγκριση της συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού και της κάλυψης δαπάνης του εκπροσώπου του ΤΕΕ για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική-κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήματα των οδών Σήφακα, Στράβωνος, Καστοριάς, Αδαμάκη και πλησίον αυτών».
 32. Απόδοση λογαριασμού του υπολόγου Μανουσάκη Εμμανουήλ για την πληρωμή των δαπανών της εργοταξιακής σύνδεσης της παροχής 54656676 της ΔΕΔΔΗΕ που αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη & Ιλίου».
 33. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Κ.Α. 00-6524.001 με τίτλο «Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων».
 34. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Κ.Α. 00-6515.001.
 35. Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή του Εν.Φ.Ι.Α. 2020.
 36. Διαγραφή ποσού τελών διέλευσης.
 37. Διαγραφή προσαυξήσεων.
 38. Καθορισμός τιμής μονάδος τμήματος του καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κ.κ Αντωνοδημητράκη Αλεξάνδρας και Αντωνοδημητράκη Παντελή στο ΟΤ 1980 στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές -Φορτέτσα».
 39. Καθορισμός τιμής μονάδος τμήματος του καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κ.κ Μελαμπιανάκη Αρετή και Γκιαουράκη Γιώργο στο ΟΤ Γ1902 στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές -Φορτέτσα».
 40. Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα ακινήτου σύμφωνα με την 670/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων, στο Ο.Τ Γ1749 της περιοχής «Πόρος-Πατέλες-Κατσαμπάς-Μπεντεβή».
 41. Εξέταση αίτησης αποζημίωσης Γάσπαρη Ελένης λόγω φθοράς του σταθμευμένου οχήματος της προκληθείσα από κάδο απορριμμάτων.
 42. Εξέταση αίτησης αποζημίωσης Μεραμβελιωτάκη Γεωργίου λόγω φθοράς του σταθμευμένου οχήματος του προκληθείσα από κάδο απορριμμάτων.
 43. Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθ.1759/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
 44. Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμ.1755/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τμήμα Α Μονομελές).
 45. Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ.1112/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
 46. Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ.189/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.
 47. Διορισμός δικηγόρου για την παράσταση και νομική εκπροσώπηση του Δήμου Ηρακλείου στο Μονομελές Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατά τη συζήτηση της υπ΄αριθ. κατάθεσης 38/2015 έφεσης, η οποία εκδικάζεται στις 4-11-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο.
 48. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα µε το άρθρο 32 παρ.2 (β) του Ν.4412/2016 για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Α.Ε. με τίτλο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3ης ΓΡΑΜΜΗΣ ‘MINI-BUS’ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Η. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ECOROUTS”» (ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ) (άρθρο 19 Ν.2963/2001).
 49. Επικύρωση του Πρακτικού ΙΙ βαθμολόγησης των αποδεκτών οικονομικών προσφορών και στάθμιση της βαθμολογίας των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο : Τοπογραφική κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξεων προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως στην περιοχή Αγίας Τριάδας, Δήμου Ηρακλείου.
 50. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α.15-6117.026 με τίτλο: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Επικοινωνιακού Σχεδίου 2020 Δήμου Ηρακλείου.  
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σχετικά Άρθρα