Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ολοκλήρωσε την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις (εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ), και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 20-22 Οκτωβρίου και 6,7,8 & 10 Νοεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και έστειλε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις με την εκτίμηση της ζημιάς στην αρμόδια Δ/νση Κρατικής Αρωγής.

Έως την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 η υποβολή των δικαιολογητικών

Ύστερα από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για τον καθορισμό επιχορήγησης στους πληγέντες (ΦΕΚ 354/Β/03-02-2022), προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να γίνει η εκκαθάριση και η πληρωμή των επιχορηγήσεων απαιτείται να προσκομιστούν, σύμφωνα με το άρθρο 5  του ΦΕΚ 2670/Β/2021, εντός 1 μήνα ήτοι έως την Παρασκευή 11/03/2022, εις διπλούν, από τους δικαιούχους:

1. Στοιχεία μητρώου - επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Εκτύπωση από το myAADE)

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 για τη συγκεκριμένη θεομηνία με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

3. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή αλλιώςυπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

4. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου. Για το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, το πιστοποιητικό εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.protodikio-her.gr/index.php/2020-10-23-07-29-52, προκειμένου να εκδοθεί ατελώς παρακαλώ επισυνάψτε την παρούσα ανακοίνωση στα νομιμοποιητικά έγγραφα και στις παρατηρήσεις αιτούντα αναγράψτε: Αποζημίωση για τις πλημμύρες Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020. 

5. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

6. Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.

7. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.

8. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

9. Ειδικά στις περιπτώσεις:

Α. επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών των άρθρων 11 και 12 του ν.4797/2021, αντίστοιχα, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση

α. η προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο ΣύστημαΔιαχείρισης Ελέγχου με αριθμό πρωτοκόλλου που να περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωθι:

 • Ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης/ Ενιαία αίτηση ενισχύσεων
 • Ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ
 • Κατάσταση ελέγχου αιτήσεων παραγωγών του έτους της θεομηνίας και του έτους της πληρωμής

β. αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στονΟργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος ήταν κατ’ επάγγελμα αγρότης κατά τη διάρκεια τουφαινομένου (αναφέροντάς το και την ημερομηνία αυτού) και ότι διατηρεί μέχρι σήμερα την ιδιότητα αυτή, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

δ. Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία του έτους που εκδηλώθηκε το φυσικό φαινόμενο και του έτους που γίνεται η πληρωμή, όπου αυτό είναι εφικτό.

Β.  ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις απαιτείται επιπλέον και η δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 του έτους της θεομηνίας και του έτους της πληρωμής.

Γ. ζημιών σε αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσηςαπαιτείται επιπλέον το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας. 

Αναλυτικές οδηγίες αποστολής δικαιολογητικών

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην:

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Μ. Μουσούρου 15 ΤΚ 71201

Τηλ. 2813410202 & 2813410205 Ηράκλειο – Γραφείο Πρωτοκόλλου: 312 3ος όροφος.

Ο φάκελος να περιέχει το σύνολο των δικαιολογητικών, εις διπλούν, και να αναγράφει εξωτερικά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 2020, την επωνυμία της επιχείρησης και το ΑΦΜ.

Τονίζεται ότι χωρίς την εμπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εκκαθάριση και πληρωμή της επιχορήγησης από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιτυχία για το επιστημονικό δυναμικό του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς σύμφωνα με την πρόσφατη ταξινόμηση της βιβλιομετρικής μελέτης των Baas, Boyak, Ioannidis (2021) του Πανεπιστημίου Stanford που δημοσιεύθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2021, επτά (7) Καθηγητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εμφανίζονται στις λίστες κατάταξης των κορυφαίων 2% παγκοσμίως ερευνητών για το έτος 2020.

Η κατάταξη αυτή, με τίτλο "Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators", ανακοινώνεται ετησίως και αξιολογεί την επίδοση όλων των ερευνητών παγκοσμίως. Η ταξινόμηση των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου βασίζεται σε συγκεκριμένο αριθμό επιλεγμένων δεικτών με έμφαση στον αντίκτυπο του δημοσιευμένου τους έργου κατά τη διάρκεια του 2020, καθώς και του συνολικού τους έργου, ενώ προκύπτει από την αξιολόγηση περισσότερων από 8.000.000 επιστημόνων παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, η ετήσια αξιολόγηση της ομάδας του Πανεπιστημίου Stanford βασίζεται στις αναφορές που έχει λάβει κάθε επιστήμονας με τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστημίου Stanford, επτά (7) μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) βρίσκονται για το έτος 2020 στη λίστα με τους κορυφαίους 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως, καθώς επίσης και σε εκείνους που ανήκουν στο κορυφαίο 2% παγκοσμίως στην επιστημονική τους περιοχή (μεταξύ 22 επιστημονικών πεδίων και 176 υποκατηγοριών τους που αναλύθηκαν).

Πρόκειται για τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ, κατά σειρά κατάταξης, του ΕΛΜΕΠΑ:

 1. Καθηγητής Εμμανουήλ Κυμάκης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
 2. Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Καλδέρης (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών)
 3. Επίκουρη Καθηγήτρια Δήμητρα Βερνάρδου (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
 4. Καθηγητής Ηλίας Ποταμίτης (Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής)
 5. Καθηγητής Δημήτριος Κατσαπρακάκης (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
 6. Αναπληρωτής Καθηγητής Λάζαρος Τζούνης (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
 7. Καθηγητής Αχιλλέας Βαΐρης (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)

Επίσης, στον κατάλογο των κορυφαίων ερευνητών με βάση το συνολικό επιστημονικό τους έργο βρίσκονται τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, 3 εκ των οποίων περιλαμβάνονται και στη λίστα για το 2020:

 1. Καθηγητής Εμμανουήλ Κυμάκης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
 2. Καθηγητής Θρασύβουλος Μανιός (Τμήμα Γεωπονίας)
 3. Καθηγητής Ηλίας Ποταμίτης (Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής)
 4. Καθηγητής Αχιλλέας Βαΐρης (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)

Η Πρυτανεία συγχαίρει θερμά τους Καθηγητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για τη σημαντική τους αυτή διάκριση, η οποία αντικατοπτρίζει το υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο που διεξάγεται στο ΕΛΜΕΠΑ, 2,5 μόλις χρόνια μετά την ίδρυσή του.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

O Γραμματέας της Κ.Ο Κίνημα Αλλαγής και Βουλευτής Ηρακλείου, Βασίλης Κεγκέρογλου, κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την καθυστέρηση, εδώ και 1 χρόνο, της καταβολής των αποζημιώσεων των επιχειρήσεων της Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου του 2020.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής :

«Όπως είναι γνωστό, η σφοδρή κακοκαιρία του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου του 2020 προκάλεσε πολύ σοβαρά προβλήματα και μεγάλες ζημιές σε υποδομές (δημόσια κτίρια, κατοικίες, δρόμοι, αεροδρόμιο κλπ) αλλά και στον παραγωγικό ιστό του νησιού (επιχειρήσεις, καταστήματα, πρώτες ύλες, προϊόντα, μηχανήματα κλπ ).
Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε με ικανοποιητικό ρυθμό στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις οικοσκευές. Δυστυχώς όμως τα Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ.
Ιδιαίτερα, οι επιχειρήσεις που επλήγησαν δυσκολεύονται να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αν δεν καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις που χρονίζουν εδώ και ένα χρόνο. Οι επιχειρήσεις της Κρήτης, λόγω των πλημμυρών, έχουν απωλέσει προϊόντα, μηχανήματα και γενικότερα υποδομές που ήταν και είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους.
Επειδή οι επιχειρήσεις αλλά και η κοινωνία της Κρήτης έχουν υποστεί και επιπλέον πλήγματα με το σεισμό στο Αρκαλοχώρι
Επειδή η επιχειρηματική δράση στην Κρήτη θα πρέπει να συνεχιστεί, να στηριχτεί και να ενισχυθεί με την αναπλήρωση των απωλειών και την άμεση αποζημίωση των επιχειρήσεων που επλήγησαν εδώ και ένα χρόνο.
Επειδή, φέτος, σε ερώτησή μας που συζητήθηκε στις 6 Σεπτέμβρη για το ίδιο θέμα, δεν υπήρξε σαφής απάντηση αλλά δικαιολογίες περί καθυστερήσεων της Αυτοδιοίκησης
Επειδή η Περιφέρεια Κρήτης Π.Ε Ηρακλείου έχει υποβάλει ήδη πλήρη φάκελο με τις επιχειρήσεις που επλήγησαν

Ερωτάσθε κ. κ Υπουργοί:

 • Ποιοι οι λόγοι που καθυστερεί η καταβολή των αποζημιώσεων 1 χρόνο τώρα; Γιατί δεν υπήρξε καμία επιτάχυνση των διαδικασιών παρά την ερώτησή μας στις 6 Σεπτέμβρη;
 • Πότε συγκεκριμένα θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στις επιχειρήσεις και στις παραγωγικές δραστηριότητες που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020; »
Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Την Έκθεση πεπραγμένων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το 2020, επέδωσε  στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Πρόεδρος της Αρχής, καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος. Το 2020 αποτέλεσε έτος ορόσημο, δεδομένου ότι συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την έναρξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Όπως ανέφερε ο κ. Μασσέλος το 2020 συντελέστηκε ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας με τη χορήγηση ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη δικτύων κινητών επικοινωνιών 5G. Οι καινοτόμες αυτές υπηρεσίες θα διαμορφώσουν νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις προς όφελος της εθνικής οικονομίας, βελτιώνοντας παράλληλα την καθημερινότητα των καταναλωτών. Η σχετική διαγωνιστική διαδικασία απέφερε στον κρατικό προϋπολογισμό 372,26 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, η ΕΕΤΤ, όπως συμπλήρωσε ο κ. Μασσέλος, με τις ρυθμιστικές και εποπτικές – ελεγκτικές δράσεις της και παρεμβάσεις σε θέματα ανταγωνισμού, διασφάλισε την εύρυθμη λειτουργία των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Στην φάση των νοκ άουτ έχει μπει από το Σάββατο το Euro 2020 και υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί για να περάσουν στα προημιτελικά.


Η φάση των ομίλων ολοκληρώθηκε στο Euro 2020, οι 16 ομάδες που συνεχίζουν, διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο σε knock out αγώνες και οι μάχες προμηνύονται συγκλονιστικές.

Το Βέλγιο κατάφερε να… εκθρονίσει την κάτοχο, καθώς το γκολ του Τόργκαν Αζάρ στο πρώτο ημίχρονο έκανε τη δουλειά για το σύνολο του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ που επικράτησε με 1-0 της Πορτογαλίας και «τσέκαρε» εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Εκεί όπου θα βρει την Ιταλία. Ένας πρόωρος τελικός. Η Σκουάντρα Ατζούρα ζορίστηκε απέναντι στην Αυστρία ωστόσο κατάφερε να κερδίζει στην παράταση με 2-1 και να προκριθεί στους «8».

Η Τσεχία «σόκαρε» την Ευρώπη και κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Euro αφήνοντας εκτός την Ολλανδία.

Εκεί οι Τσέχοι θα αντιμετωπίσουν την Δανία που διέλυσε την Ουαλία με 4-0 σε μία επιβλητική εμφάνιση.

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16» ΤΟΥ EURO 2020

 1. Βέλγιο – Πορτογαλία 1-0
 2. Ιταλία – Αυστρία 2-1 παρ.
 3. Γαλλία – Ελβετία (Δευτέρα 28 Ιουνίου, Βουκουρέστι)

 

 1. Κροατία – Ισπανία (Δευτέρα 28 Ιουνίου, Κοπεγχάγη)
 2. Σουηδία – Ουκρανία (Τρίτη 29 Ιουνίου, Γλασκώβη)
 3. Αγγλία – Γερμανία (Τρίτη 29 Ιουνίου, Λονδίνο)
 4. Ολλανδία – Τσεχία 0-2
 5. Ουαλία – Δανία 0-4

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

 1. Ιταλία – Βέλγιο (2 Ιουλίου, Μόναχο)
 2. Νικητής ζευγαριού 3 – Νικητής ζευγαριού 4 (2 Ιουλίου, Αγία Πετρούπολη)
 3. Νικητής ζευγαριού 5 – Νικητής ζευγαριού 6 (3 Ιουλίου, Ρώμη)
 4. Τσεχία – Δανία (3 Ιουλίου, Μπακού)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

 1. Νικητής ζευγαριού 9 – Νικητής ζευγαριού 10 (6 Ιουλίου, Λονδίνο)
 2. Νικητής ζευγαριού 11 – Νικητής ζευγαριού 12 (7 Ιουλίου, Λονδίνο)

ΤΕΛΙΚΟΣ
Νικητής ζευγαριού 13 – Νικητής ζευγαριού 14 (11 Ιουλίου, Λονδίνο)

πηγή sportime.gr

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ

Η Ευρώπη έζησε το 2020 την πιο ζεστή της χρονιά, με τις περιοχές της Αρκτικής να αντιμετωπίζουν ένα καλοκαίρι ακραίων δασικών πυρκαγιών εν μέρει εξαιτίας της χαμηλής χιονόπτωσης και τη θερμοκρασία στη Σιβηρία να είναι κατά 4 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο, ανακοίνωσε σήμερα το Πρόγραμμα Γεωσκόπησης της ΕΕ Κοπέρνικος.

Σε παγκόσμιο επίπεδο το 2020 ήταν μία από τις δύο πιο ζεστές χρονιές που έχουν καταγραφεί, στα ίδια επίπεδα με το 2016. Όμως ήταν η πιο θερμή στην Ευρώπη, όπου η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε κατά 0,4 βαθμό Κελσίου αυτή των πέντε πιο ζεστών ετών (όλα τους την προηγούμενη δεκαετία), επεσήμανε η έκθεση του Κοπέρνικου για “την κατάσταση του κλίματος στην Ευρώπη”.

“Η θερμοκρασία παρουσιάζει άνοδο όλες τις εποχές στην Ευρώπη”, παρατήρησε η Φρέγια Βάμποργκ επιστήμονας στον Κοπέρνικο.

Ο χειμώνας του 2020 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη θερμοκρασία να είναι μεγαλύτερη κατά 3,4 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε τους χειμώνες την περίοδο 1981-2020.

Και η υπερθέρμανση ήταν ιδιαίτερα αισθητή στο βορειοανατολικό τμήμα της ηπείρου, κυρίως στις αρκτικές περιοχές της Σιβηρίας, όπου καταγράφηκε η πιο ζεστή χρονιά από τότε που διατηρούνται αρχεία, με θερμοκρασία κατά 4,3 βαθμούς ανώτερη από τον μέσο όρο.

Στο σύνολό της η Αρκτική γνώρισε τη δεύτερη θερμότερη χρονιά της, με τη θερμοκρασία να είναι 2,2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1981-2020.

Το 2020 καταγράφηκε και το πιο θερμό φθινόπωρο στην Ευρώπη, αν και οι καύσωνες του καλοκαιριού δεν ήταν ούτε τόσο έντονοι ούτε τόσο παρατεταμένοι όσο τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές καταγράφηκε ρεκόρ ζέστης, όπως στις σκανδιναβικές χώρες και τη Γαλλία.

Κατά συνέπεια οι πάγοι στην Αρκτική μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους. Απόλυτο ρεκόρ ζέστης πέρα από τον αρκτικό κύκλο καταγράφηκε τον Ιούνιο, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στη ρωσική πόλη Βερχοϊάνσκ, ενώ στη Σιβηρία ξέσπασαν δασικές πυρκαγιές “ζόμπι”, οι οποίες ακολούθησαν πολλούς χειμώνες ξερούς και λιγότερο κρύους.

“Ήταν μακράν η πιο ζεστή χρονιά στην αρκτική Σιβηρία (…) μια εκπληκτική χρονιά”, υπογράμμισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η Βάμποργκ.

Διοξείδιο του άνθρακα

Η συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα και του μεθανίου, αυξήθηκε κατά 0,6% και 0,8% αντίστοιχα σε σχέση με το 2019, για να φτάσει το 2020 στο υψηλότερο επίπεδό που έχει καταγραφεί πότέ από το 2003 που διατηρούνται αρχεία.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής, την τέταρτης του Κοπέρνικου, είναι πολύ μακριά από τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και τον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5% βαθμό Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει να μειωθεί η έκλυση του διοξειδίου του άνθρακα κατά 7,6% ετησίως κάθε χρόνο από το 2020 ως το 2030.

“Είναι επιτακτική ανάγκη να δράσουμε”, τόνισε ο Ζαν- Νοέλ Τεπότ διευθυντής του Κοπέρνικου. “Όλοι οι δείκτες πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση”, υπογράμμισε.

Πηγή protothema.gr

Κατηγορία ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr