Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ολοκλήρωσε την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις (εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ), και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 20-22 Οκτωβρίου και 6,7,8 & 10 Νοεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και έστειλε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις με την εκτίμηση της ζημιάς στην αρμόδια Δ/νση Κρατικής Αρωγής.

Έως την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 η υποβολή των δικαιολογητικών

Ύστερα από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για τον καθορισμό επιχορήγησης στους πληγέντες (ΦΕΚ 354/Β/03-02-2022), προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να γίνει η εκκαθάριση και η πληρωμή των επιχορηγήσεων απαιτείται να προσκομιστούν, σύμφωνα με το άρθρο 5  του ΦΕΚ 2670/Β/2021, εντός 1 μήνα ήτοι έως την Παρασκευή 11/03/2022, εις διπλούν, από τους δικαιούχους:

1. Στοιχεία μητρώου - επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Εκτύπωση από το myAADE)

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 για τη συγκεκριμένη θεομηνία με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

3. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή αλλιώςυπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

4. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου. Για το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, το πιστοποιητικό εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.protodikio-her.gr/index.php/2020-10-23-07-29-52, προκειμένου να εκδοθεί ατελώς παρακαλώ επισυνάψτε την παρούσα ανακοίνωση στα νομιμοποιητικά έγγραφα και στις παρατηρήσεις αιτούντα αναγράψτε: Αποζημίωση για τις πλημμύρες Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020. 

5. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

6. Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.

7. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.

8. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

9. Ειδικά στις περιπτώσεις:

Α. επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών των άρθρων 11 και 12 του ν.4797/2021, αντίστοιχα, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση

α. η προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο ΣύστημαΔιαχείρισης Ελέγχου με αριθμό πρωτοκόλλου που να περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωθι:

 • Ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης/ Ενιαία αίτηση ενισχύσεων
 • Ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ
 • Κατάσταση ελέγχου αιτήσεων παραγωγών του έτους της θεομηνίας και του έτους της πληρωμής

β. αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στονΟργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος ήταν κατ’ επάγγελμα αγρότης κατά τη διάρκεια τουφαινομένου (αναφέροντάς το και την ημερομηνία αυτού) και ότι διατηρεί μέχρι σήμερα την ιδιότητα αυτή, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

δ. Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία του έτους που εκδηλώθηκε το φυσικό φαινόμενο και του έτους που γίνεται η πληρωμή, όπου αυτό είναι εφικτό.

Β.  ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις απαιτείται επιπλέον και η δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 του έτους της θεομηνίας και του έτους της πληρωμής.

Γ. ζημιών σε αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσηςαπαιτείται επιπλέον το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας. 

Αναλυτικές οδηγίες αποστολής δικαιολογητικών

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην:

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Μ. Μουσούρου 15 ΤΚ 71201

Τηλ. 2813410202 & 2813410205 Ηράκλειο – Γραφείο Πρωτοκόλλου: 312 3ος όροφος.

Ο φάκελος να περιέχει το σύνολο των δικαιολογητικών, εις διπλούν, και να αναγράφει εξωτερικά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 2020, την επωνυμία της επιχείρησης και το ΑΦΜ.

Τονίζεται ότι χωρίς την εμπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εκκαθάριση και πληρωμή της επιχορήγησης από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Με αποφάσεις των Δήμων η κατά τόπους λειτουργία των Σχολείων από τη Πέμπτη 27 Ιανουαρίου στην Π.Ε. Ηρακλείου, αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Δεδομένου ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τα καιρικά φαινόμενα ενδέ-χεται να είναι διαφορετικές για κάθε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης με έγγραφο του προς τους Δή-μους της Περιφερειακής Ενότητας, καλεί τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές ν’ απο-φασίσουν για την παράταση ή την άρση της διακοπής λειτουργίας των σχολικών μο-νάδων αρμοδιότητας τους, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, από την Πέμπτη, 27/01/2022.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Την παράταση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ηρακλείου για τη Τετάρτη 26.01.2022, υπόγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών εφι-στά την προσοχή όλων σε τυχόν μετακινήσεις τους, κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περι-οχές, ενημερώνοντας παράλληλα, ότι, τα μηχανήματα της Περιφέρειας σε συνεργασία με τους Δήμους συνεχίζουν να επιχειρούν όπου καθίσταται αναγκαίο, για να παραμείνει ανοι-χτό από τα χιόνια το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, της διαζώσης διδασκαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών αλλά και για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας λόγω της πανδημίας. Η απόφαση ελήφθη από τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη ο οποίος και ενημέρωσε τους Δ/ντες της εκπαίδευσης. Για την λήψη απόφασης για την λειτουργία ή μη των σχολείων την Τρίτη θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης τη Δευτέρα το απόγευμα.

Επίσης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών ο κ Συριγωνάκης εφιστά την προσοχή όλων για τις τυχόν μετακινήσεις τους τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα ενημερώνει, ότι, τα μηχανήματα της Περιφέρειας σε συνεργασία με τους Δήμους δουλεύουν συνεχώς διασφαλίζοντας ανοιχτό από τα χιόνια το Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε Ηρακλείου.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Από τις 10/1/2022 αυξάνονται τα Σταθερά σημεία δειγματοληψίας:

 
Καθημερινά από Κυριακή έως Παρασκευή (εκτός Σάββατο) θα λειτουργούν τα σημεία:
 
• Πλατεία Ελευθερίας, Δήμος Ηρακλείου με ωράριο 09:00 – 15:00
 
• Προαύλιος Χώρος της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Εσταυρωμένος, Δήμος Ηρακλείου με ωράριο 09:00 – 15:00
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κλιμάκιο του Σταθερού Σημείου της Πλατείας Αγίας Αικατερίνης μεταφέρεται και ενισχύει το Σταθερό Σημείο της Πλατείας Ελευθερίας!
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των κλιμακίων στον Προαύλιο Χώρο  της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας αυξάνεται.
 
Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή θα λειτουργεί το σημείο:
 
Isobox, Πλατεία Δημαρχείου Γαζίου, Δήμος Μαλεβιζίου με ωράριο 09:00 –15:00
 
Κάθε Τρίτη  και Πέμπτη θα λειτουργεί το σημείο:
 
Πολύκεντρο Μοιρών, ισόγειο Δημαρχείου Μοιρών, Δήμος Φαιστού με ωράριο 10:00 – 13:00
 
Κάθε Δευτέρα θα λειτουργεί το σημείο:
 
Isobox, Προαύλιος Χώρος ΤΟΜΥ Χερσονήσου, Δήμος Χερσονήσου με ωράριο 09:30 – 14:30
 
Κάθε Πέμπτη θα λειτουργεί το σημείο:
 
Αγροτικό Ιατρείο Γουρνών (Πρώην Αμερικανική Βάση), Δήμος Χερσονήσου με ωράριο 09:30 – 14:30
 
Η προσέλευση του κοινού που επιθυμεί να υποβληθεί στο τεστ είναι ελεύθερη.
 
Οι προσερχόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και τον αριθμό του κινητού τηλέφωνου.
 
Η λήψη του δείγματος θα γίνεται ρινοφαρυγγικά.
 
Οι δράσεις συνδιοργανώνεται από τον ΕΟΔΥ, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου, το Δήμο Μαλεβιζίου, τον Δήμο Φαιστού και το Δήμο Χερσονήσου, με τη συμβολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Π.Ε. Ηρακλείου
Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Από τις 10/1/2022 αυξάνονται τα Σταθερά σημεία δειγματοληψίας:

 • Καθημερινά θα λειτουργούν τα σημεία:
 • Πλατεία Ελευθερίας, Δήμος Ηρακλείου με ωράριο 09:00 – 15:00
 • Προαύλιος Χώρος της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Εσταυρωμένος, Δήμος Ηρακλείου με ωράριο 09:00 – 15:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κλιμάκιο του Σταθερού Σημείου της Πλατείας Αγίας Αικατερίνης μεταφέρεται και ενισχύει το Σταθερό Σημείο της Πλατείας Ελευθερίας!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των κλιμακίων στον Προαύλιο Χώρο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας αυξάνεται.

 • Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή θα λειτουργεί το σημείο:

Isobox, Πλατεία Δημαρχείου Γαζίου, Δήμος Μαλεβιζίου με ωράριο 09:00 –15:00

 • Κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα λειτουργεί το σημείο:

Πολύκεντρο Μοιρών, ισόγειο Δημαρχείου Μοιρών, Δήμος Φαιστού με ωράριο 10:00 – 13:00

 • Κάθε Δευτέρα θα λειτουργεί το σημείο:

Isobox, Προαύλιος Χώρος ΤΟΜΥ Χερσονήσου, Δήμος Χερσονήσου με ωράριο 09:30 – 14:30

 • Κάθε Πέμπτη θα λειτουργεί το σημείο:

Αγροτικό Ιατρείο Γουρνών (Πρώην Αμερικανική Βάση), Δήμος Χερσονήσου με ωράριο 09:30 – 14:30

Η προσέλευση του κοινού που επιθυμεί να υποβληθεί στο τεστ είναι ελεύθερη.

Οι προσερχόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και τον αριθμό του κινητού τηλέφωνου.

Η λήψη του δείγματος θα γίνεται ρινοφαρυγγικά.

Η δράση συνδιοργανώνεται από τον ΕΟΔΥ, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφέρεια

Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου, το Δήμο Μαλεβιζίου, τον Δήμο Φαιστού και το Δήμο Χερσονήσου, με τη συμβολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Π.Ε. Ηρακλείου

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Η. ενημερώνει τους δημότες ότι την Τετάρτη 8-12-21, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (4-12-21) λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών από τον ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7:00 έως και 16:00 στα αντλιοστάσια των παρακάτω περιοχών:

 • Αγίου Μύρωνα
 • Πυργού
 • Άνω και Κάτω Ασίτες.


Ως εκ τούτου, ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα ομαλής διανομής νερού στους προαναφερθέντες οικισμούς.
Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό 11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810) ή στο 2810-339050 (αστική χρέωση) .

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Από την 8η πρωινή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Νοεμβρίου 2021 :

- Γενικός σημαιοστολισμός

- Φωταγώγηση όλων των Δημόσιων, Δημοτικών καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, από τη δύση του ηλίου της 28ης Νοεμβρίου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης της επετείου.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ

ΩΡΑ 8:00

Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

ΩΡΑ 10:30

Επίσημη Δοξολογία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά.

Προσέλευση επισήμων και Αρχών.

Μετά το τέλος της Δοξολογίας θα ακολουθήσει ομιλία, από την κ. Κοπιδάκη Αικατερίνη, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Σκαλανίου.

ΩΡΑ 11:00

Τελετή στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Προσέλευση επισήμων και Αρχών στο χώρο του μνημείου.

 • Επιμνημόσυνη δέηση

2) Κατάθεση στεφάνων από τους :

-Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης

-Εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτές Π.Ε. Ηρακλείου,   Ευρωβουλευτές

-Περιφερειάρχη Κρήτης

-Δήμαρχο Ηρακλείου

-Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

-Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ηρακλείου

-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

-Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

-Πρόεδρο Δ.Ε. Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης

-Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου

-Λιμενάρχη Ηρακλείου

-Εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος

-Πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ν. Ηρακλείου-Ν. Λασιθίου

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

-Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών

-Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας

-Σύλλογο Αποστράτων Λ.Σ Κρήτης και Δωδεκανήσου

-Αναπηρικές Οργανώσεις

-Εφεδροπολεμικές Οργανώσεις

-Αντιστασιακές Οργανώσεις που εδρεύουν στη Π.Ε. Ηρακλείου

- Πρόεδρο Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου

-Πρόεδρους Συλλόγων – Σωματείων

3) Τήρηση ενός λεπτού σιγής

4) Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

ΏΡΑ 17:00

Επίσημη υποστολή της Σημαίας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

 

Παρακαλούμε, όσους από τους παραπάνω επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, να ενημερώσουν για την κατάθεση μέχρι την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 την κ. Μαυριτσάκη Ειρήνη στο τηλέφωνο 2813400374 (Ώρες επικοινωνίας: 08.00-14.30)

 

Στις παραπάνω εκδηλώσεις καλούνται να παρευρεθούν:

Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, οι Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι Πρόξενοι, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας Εφετών Ανατολικής Κρήτης, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Ηρακλείου, Προϊστάμενοι Δικαστικών Γραφείων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο Πρόεδρος της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ΠΕΔ, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, οι Δήμαρχοι της Π.Ε. Ηρακλείου, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ηρακλείου, ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ηρακλείου, τα Πολιτικά Κόμματα, οι πρώην Υπουργοί πολιτικών και υπηρεσιακών Κυβερνήσεων Κοινοβουλευτικών Περιόδων, οι πρώην Ευρωβουλευτές και Βουλευτές, οι πρώην Νομάρχες και Δήμαρχοι Ηρακλείου, η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, οι Πρόεδροι των Λιμενικών Ταμείων, οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία, κατά ιεραρχική τάξη, οι Πρόεδροι Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, της Αεροπορίας, του Ναυτικού, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, οι Πρόεδροι των Αναπηρικών και Εφεδροπολεμικών Οργανώσεων, οι Εκπρόσωποι Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, οι Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισμού, ο Περιφερειάρχης Ε.Ε.Σ., Πρόεδροι Επιμελητηρίων, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, οι Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, οι Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, οι Πρωτοδίκες, ο Γενικός Διευθυντής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι Γενικοί Διευθυντές της Περιφέρειας

Κρήτης, ο Διευθυντής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, ο Διευθυντής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, οι Προϊστάμενοι Δημόσιων Υπηρεσιών, οι Προϊστάμενοι Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, Τραπεζών, τα Μ.Μ.Ε. και οι πολίτες.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό των Ενόπλων Δυνάμεων θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και θα τηρηθούν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

 

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Από την Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη της Π.Ε. Ηρακλείου.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 19η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Ο δασικός χάρτης βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα: https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension

Οι αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη και οι αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

Πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) Ηρακλείου που βρίσκεται στην έδρα της Υπηρεσίας (Δ/νση Δασών Ηρακλείου) στο Δασικό Φυτώριο, οδός Παναγίας Μαλεβή, Τ.Κ.71410 Ηράκλειο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των αντιρρήσεων. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810264965, 2810264941 και 2810264940. E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επισημαίνεται ότι για την προσέλευση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες ισχύουν περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων συστήνεται η χρήση προγραμματισμένου ραντεβού.

Για την αρτιότερη διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων και των παραλείψεων του δασικού χάρτη παρακαλούνται οι πολίτες που διαπιστώνουν, μετά από έλεγχο του αναρτημένου δασικού χάρτη, ότι δεν έχουν αποτυπωθεί πράξεις της διοίκησης που διαθέτουν (π.χ. τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, αποφάσεις επιτροπών, έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα, τίτλοι ανταλλαξίμων, παραχωρητήρια, οικοδομικές άδειες κ.α.), να μεριμνήσουν ώστε τα παραπάνω νομιμοποιητικά στοιχεία να προσκομιστούν άμεσα στην δασική υπηρεσία, προκειμένου να ενσωματωθούν στον αναμορφωμένο δασικό χάρτη, που προγραμματίζεται να αναρτηθεί δύο μήνες πριν το πέρας της παραπάνω προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.      

Αναλυτική ενημέρωση για τους δασικούς χάρτες παρέχεται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην διεύθυνση: https://www.apdkritis.gov.gr/el/υπηρεσιες-προς-τους-πολιτες/δασικοι-χαρτες

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Από την ημέρα του ισχυρού σεισμού στην Κρήτη, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την κινητοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης των ζημιών των πληγεισών περιοχών. Σε ελάχιστο χρόνο διενεργήθηκαν πρωτοβάθμιοι έλεγχοι σε 11.585 κτήρια και προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και ο δευτεροβάθμιος έλεγχος, όπου ελέγχθηκαν ήδη 2.850 κτήρια.

Στο πλαίσιο αυτό, με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή, το Υπουργείο προχωράει στην ίδρυση Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΤΑΕΦΚ) στη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, για την αμεσότερη και ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των πληγέντων και εντός των επομένων ημερών η Απόφαση θα δημοσιευθεί και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πολιτεία είναι εδώ παρούσα και στέκεται δίπλα στους πληγέντες παρέχοντας κάθε αναγκαία συνδρομή και ενεργώντας με ιδιαίτερη ταχύτητα για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προς όφελος των πολιτών.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ
Σελίδα 1 από 4

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr