Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 13:04

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα 75 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για τον προσδιορισμό, μέσω του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, της αξίας τμημάτων γης που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.2882/2001.

2.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σχετικά με την προμήθεια 8 νέων απορριμματοφόρων μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

3.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με την υπ’αριθμ.188.6.1/2020 ΑΔΣ Πράσινου Ταμείου.

4.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σχετικά με την ένταξη 2 χρηματοδοτούμενων πράξεων.

5.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με τα αιτήματα 4 τμημάτων του Δήμου.

6.      Μη άσκηση έφεσης κατά της με αριθμ.1119/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, από απαίτηση του Δήμου για την καταβολή τελών κοινοχρήστων χώρων της ΟΤΕ ΑΕ.

7.      Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκου μέσου (ανακοπής) κατά της με αριθμ.200/2020 Διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

8.      Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου (αιτήσεως αναιρέσεως) κατά της με αριθμ.202/2020 αποφάσεως του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

9.      Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου για το Α’εξάμηνο έτους 2020.

10.  Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών 2020», συνολικού ποσού 73.718,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

11.  Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για εκπόνηση των «Περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων παρεμβάσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου της πόλης του Ηρακλείου».

12.  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας για αντιμετώπιση κινδύνων σε περιβάλλον εκτός γραφείου».

13.  ΄Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων).  

14.  Έγκριση ανάθεσης κατασκευής έργου, των όρων δημοπράτησης και των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του Οικισμού Αγ. Βλάσση και β) στην οδό Κων. Αστρινάκη.

15.  Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εκτός των τειχών περιοχή», την έγκριση του Φακέλου Μελέτης και την έγκριση των όρων δημοπράτησης.

16.  Έγκριση διενέργειας, τρόπου, όρων και τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων-ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Ηρακλείου.

17.  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τρόπου διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού και ορισμό επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο: «Διοργάνωση “Cretan Taste Awards”» που θα βαρύνει τον ομότιτλο Κ.Α. 15-6142.023 εξόδων Δήμου Ηρακλείου, CVP:79952000-2 «Υπηρεσίες εκδηλώσεων».

18.  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού-τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για τη δημοπράτηση συμφωνίας πλαίσιο για την Προμήθεια ανταλλακτικών – αναλωσίμων καθώς και παροχή υπηρεσιών επισκευών από εξωτερικά συνεργεία οχημάτων και υπερκατασκευών του   Δήμου Ηρακλείου διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών.

19.  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών που αφορά την «Προμήθεια Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας» του Δήμου Ηρακλείου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ Συστημικός Διαγωνισμός 94733.

20.  Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανικών κομποστοποιητών (acus) και υποστηρικτικού εξοπλισμού για την λειτουργία τους (κάδοι, Κομποστοποιήσιμοι σάκοι) στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης αποφευκτέα και μη τροφικά υπολείμματα: μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές και ακρωνύμιο «a2ufood”.

21.  Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου».

22.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

23.  Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2».

24.  Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 4 και 5 του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Πανεπιστημίου Κρήτης, για την ανάπτυξη δικτύου απινιδωτών, με σκοπό την ασφάλεια και προστασία των δημοτών, κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Ηρακλείου.

25.  Τροποποίηση της με αρ.323/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εξειδίκευσης ποσού 400.000€ του Κ.Α.60-6473.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου, με τίτλο «Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ» του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2020.

26.  Επιμέρους τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της με αρ.57011/13.06.2019 Σύμβασης σε Ορθή Επανάληψη για την υπηρεσία με τίτλο: «Επικοινωνιακού Σχεδίου Στρατηγικής ΒΑΑ με τίτλο: «Ηράκλειο έξυπνη-συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών», (Υποέργο 2) πράξη «Τεχνική βοήθεια στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη πόλη-συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης 5+1» κωδικός ΟΠΣ 5010499, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο άξονα 6 «Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ», του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020.

27.  Έγκριση μεταφοράς ημερομηνίας διεξαγωγής 1ης έρευνας πεδίου για το 2021, στο πλαίσιο της αρ.116619(21-12-2018) 01-03-2019 Σύμβασης Ορθής Επανάληψης της πράξης Τεχνική βοήθεια στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με τον τίτλο: Ηράκλειο έξυπνη-συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

28.  Έγκριση για την υποβολή πρότασης από το Δήμο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της με Α.Π 14577/2020, της ΑΤ09 Πρόσκλησης, του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο Προτεινόμενης πράξης «Εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση έργων στον Δήμο Ηρακλείου».

29.  Έγκριση 2ου ΑΠΕ-2ου ΠΚΝΤΜΕ-1ης Σ.Σ.Ε. ύψους <15% της αξίας της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση ΚΧ 1214 επί της οδού 62 Μαρτύρων».

30.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.798/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη 1η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

31.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.799/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη 2η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

32.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.800/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

33.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.801/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη 4η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

34.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.802/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη του Δήμου Ηρακλείου».

35.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.803/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημοτική Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου».

36.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.804/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου».

37.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.805/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Κοινότητα Βασιλειών του Δήμου Ηρακλείου».

38.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.806/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου».

39.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.807/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην 3η Κοινότητα   του Δήμου Ηρακλείου».

40.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.808/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην 4η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

41.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.809/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη του Δήμου Ηρακλείου».

42.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.810/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου».

43.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.811/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου».

44.  Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ.812/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην Κοινότητα Βασιλειών του Δήμου Ηρακλείου».

45.  ΄Εγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης διαγωνισμού για την υπηρεσία : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

46.  ΄Εγκριση παράτασης εργασιών του έργου Διαμορφώσεις – κατασκευές – συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους- 2ο υποέργο : Συντήρηση Λεωφ.Κνωσσού.

47.  Χορήγηση παράτασης του χρόνου εγκρίσεων της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για έργα βιοκλιματικής διαμόρφωσης ΚΧ της 1ης, 2ης, 3ης και ΔΚ Νέας Αλικαρνασσού».

48.  Έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση διαδρομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ εντός πόλεως».

49.  Αίτηση παράτασης σύμβασης για την «Υπηρεσία Απεντομώσεων-μυοκτονιών δημοτικών χώρων» αρ.σύμβασης93824/08-10-2020 ΑΔΑΜ:20SYMV007463586.

50.  Αίτηση παράτασης σύμβασης για την εργασία με τίτλο: «Συντήρηση και επέκταση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου» αρ.σύμβασης114467/14-11-2019 ΑΔΑΜ:19SYMV005863481.

51.  Παράταση χρονικής διάρκειας της με αριθμ.πρωτ.127775/16-12-2019 Σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: «Μεταφράσεις κειμένων (αγγλικά, γερμανικά, ρωσικά, γαλλικά) στο πλαίσιο της τουριστικής στρατηγικής Δήμου Ηρακλείου», του ομότιτλου Κ.Α.15-6117.004 στο πλαίσιο της τουριστικής στρατηγικής Δήμου Ηρακλείου», με CPV:79530000-8 (υπηρεσίες μετάφρασης).

52.  Παράταση χρονικής διάρκειας της με αριθμ.πρωτ.132726/31-12-2019 Σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: «Υλοποίηση σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της θεματικής τουριστικής ενότητας γαστρονομίας», του Κ.Α.15-6117.007: «Επικαιροποίηση πορείας στρατηγικής για την καθιέρωση του Δήμου ως τουριστικός προορισμός και την ανάπτυξη της θεματικής τουριστικής ενότητας γαστρονομίας», με CPV:79413000-2 (υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ).

53.  Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου (1) της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση & διαμόρφωση κτιρίου σε πολυδύναμο κέντρο επιμόρφωσης & δημιουργικής έκφρασης» με MIS 5007313.

54.  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής του αντικειμένου, τμηματικού/συνολικού, σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αρ.πρωτ.συμφωνητικού85374/21.09.2020, ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΩ007345233/2020-09-21.

55.  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

56.  Ορισμός υπολόγου για την επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην οδό Χαραλάμπου Παπαδάκη.

57.  Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Αρχαύλη Εμμανουήλ για την πληρωμή της παραλλαγής-μετατόπισης δικτύου ΔΕΗ ΑΕ στην   οδό Θεοκτίστου.

58.  Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Σηφακάκη Γεώργιου για την συμπλήρωση φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση μονοφασικών παροχών στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

59.  Απαλλαγή υπολόγου Αλμπαντάκη Δημητρίου του έργου: «Αρδευτικό έργο Αυγενικής Β! Φάση Δήμου Ηρακλείου» αναφορικά με το με αριθμό Β 921//019ΧΕΠ.

60.  Αποδοχή δωρεάς Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

61.  Εξειδίκευση πίστωσης για τον Κ.Α. 00-6515.001.

62.  Διαγραφή προστίμου καθαριότητας.

63.  Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα.

64.  Καθορισμός τιμής μονάδος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της κας Γιακουμάκη Ελένης με αρ.κτημ123704 στο ΟΤ Γ2051 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου.

65.  Καθορισμός τιμής μονάδος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της κας Γιακουμάκη Ελένης με αρ.κτημ123704 στο ΟΤ Γ2062 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου.

66.  Καθορισμός τιμής μονάδος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της κας Χατζάκη-Τζουανάκη Πελαγίας του Ιωάννη με αρ.κτημ0757043 στο ΟΤ 43 της περιοχής «Χρυσοπηγής-Πόρος-Κατσαμπάς-Δημητρίου-Μπεντεβή-Ατσαλένιο» του Δήμου Ηρακλείου.

67.  Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας της κας Μαυράκη Άρτεμις του Νικολάου εμβαδού 5,28μ2, στο Ο.Τ 56 της περιοχής «Χρυσοπηγής-Πόρος-Κατσαμπάς-Δημητρίου-Μπεντεβή-Ατσαλένιο» του Δήμου Ηρακλείου για τη δημιουργία δρόμου.

68.  Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας της κας Περβολαράκη Κλεάνθης του Χαρίδημου εμβαδού 24μ2, στο Ο.Τ 295 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» τμήμα IVτου Δήμου Ηρακλείου για τη δημιουργία δρόμου.

69.  Εξέταση αιτήματος κ. Μαυράκη Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

70.  Εξέταση αιτήματος της εταιρείας Ιαπωνική Α.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

71.  Εξέταση αιτήματος της εταιρείας Υιοί Γ. Τσιμπούκα Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

72.  Εξέταση αιτήματος κ. Καρυωτάκη Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

73.  Εξέταση αιτήματος της εταιρείας Sialmo I.K.E. για εξώδικο συμβιβασμό λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

74.  Εξέταση αίτησης δημότη για εξώδικο συμβιβασμό λόγω ζημίας που υπέστη το όχημά του από πτώση σε λακκούβα επί της οδού Χριστομιχάλη Ξυλούρη.

75.  Εξέταση αίτησης δημότη για εξώδικο συμβιβασμό λόγω ζημίας που υπέστη το όχημά του από πτώση δέντρου επί της οδού Κωνσταντινίδη 15 (Τρία Πεύκα).

 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)